تازه کارها

19000/ ماهیانه
 • 5GB فضای لینوکس
 • 5 MySQL دیتابیس
 • ایمیل نامحدود
 • 250Gb انتقال ماهیانه
 • 24/7 پشیبانی
 • Backups روزانه

مقدماتی

29000/ ماهیانه
 • 5GB فضای لینوکس
 • 5 MySQL دیتابیس
 • ایمیل نامحدود
 • 250Gb انتقال ماهیانه
 • 24/7 پشیبانی
 • Backups روزانه

فوق حرفه ای

99000/ ماهیانه
 • 5GB فضای لینوکس
 • 5 MySQL دیتابیس
 • ایمیل نامحدود
 • 250Gb انتقال ماهیانه
 • 24/7 پشیبانی
 • Backups روزانه